Daltonvisie

Samenwerken

In het dagelijkse leven moet een mens samenwerken met allerlei andere mensen, die hij/zij soms wel, maar niet altijd zelf heeft gekozen. Niets is beter dan dit samenwerken al op de basisschool te laten starten. In onze Daltonschool kunnen de kinderen met elkaar werken, ze kunnen elkaar helpen, ze kunnen elkaar dingen uitleggen. Leerlingen helpen elkaar door het stellen van vragen aan elkaar, door samen een oplossing te zoeken en vooral ook door elkaar te stimuleren.

Samenwerken komt bij alle leeftijden, in alle klassen aan bod. Natuurlijk zal het niveau bij de kleuters anders zijn dan in de hogere klassen. We vergroten het leereffect doordat de leerlingen elkaar kunnen helpen en we bevorderen de sociale ontwikkeling doordat de leerlingen bij het samenwerken dienen rekening te houden met anderen en leren iets voor elkaar over te hebben. Daarnaast spelen de individuele verschillen tussen kinderen een belangrijke rol. Om samen te werken is de taalvaardigheid van de kinderen elementair.

kinderen kunnen tijdens het zelfstandig werk:

 • met elkaar overleggen
 • zachtjes praten met elkaar
 • elkaar helpen
 • vragen stellen aan elkaar
 • samen oplossingen voor problemen zoeken

zelfstandig werken bestaat uit:

 • leren van een aantal algemene vaardigheden zoals presentaties maken, interviews afnemen, enquêtes opstellen, folders maken, tijdslijnen opstellen,
 • werken met een dag- en/of weektaak op individueel of klasniveau
 • keuzepakketten tijdens keuzemomenten
 • leren omgaan met uitgestelde aandacht
  (= wachten tot de leerkracht tijd voor je heeft)

voorwaarden:

 • kunnen omgaan met licht achtergrondgeruis
 • ruime klaslokalen
 • stille hoeken om geconcentreerd te werken
 • aandacht voor zelfrespect en respect voor anderen

Zelfstandigheid

Kinderen leren zelf hun taken en opdrachten plannen en uitvoeren. Daarbij moeten ze leren omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht. Zelfstandigheid houdt in zelfwerkzaamheid. Een leerling gaat eerst zelf opzoek naar oplossingen door het raadplegen van hulpbronnen, of andere leerlingen of de leerkracht. Zelfstandigheid wordt ook beklemtoond tijdens het zelfontdekkend, ervaringsgericht leren. Zelfstandigheid ontwikkelt zich succesvol wanneer de leerling voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt.

kinderen kunnen tijdens het zelfstandig werk:

 • zelfstandig opzoekwerk verrichten
 • zelf hun materialen halen en wegbergen
 • zelf beslissen of ze willen samenwerken of niet
 • zelf bepalen wie of wat zij nodig hebben
 • zelf oplossingen bedenken bij het werken

samenwerken kan door het:

 • overleggen met elkaar, duowerk of groepswerk
 • ondersteunen van elkaars werkzaamheden
 • het gebruik maken van de kennis van anderen

voorwaarden:

 • aanvaarden van meerdere oplossingen voor een probleem
 • aanvaarden van door kinderen aangedragen oplossingen voor een probleem
 • het afleggen van verantwoording

Verantwoordelijkheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van de mens. Het kind moet leren die vrijheid te hanteren. De school moet duidelijk maken dat vrijheid iets anders is dan ongebondenheid.

De weekplanning is een belangrijk instrument voor het hanteren van de vrijheid. In de opgedragen taken vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid, maar ook de gebondenheid. Om vrijheid in gebondenheid mogelijk te maken is er op school een duidelijke structuur aanwezigh.

Klasregels komen in samenspraak met de leerlingen tot stand. Bij het niet naleven van regels wordt beroep gedaan op voorstellen van de kinderen. Via deze betrokkenheid wordt de motivatie vergroot.

kinderen kunnen tijdens het zelfstandig werk:

 • met elkaar overleggen
 • zachtjes praten met elkaar
 • elkaar helpen
 • vragen stellen aan elkaar
 • samen oplossingen voor problemen zoeken

gebondenheid bestaat uit:

 • naleven van de regels en de afspraken
 • strakkere afspraken voor leerlingen die minder vrijheid aankunnen
 • het steeds weer verantwoording afleggen van de gebruikte vrijheid
 • je verantwoordelijk voelen voor de werksfeer in de groep
 • duidelijke structuur op school, transparantie voor de ganse school
 • het verplicht afmaken van de weektaak
 • het soms niet zelf kiezen van een partner om mee samen te werken

voorwaarden:

 • structuur in de plaatsing van materialen in de klas
 • regelmatige bespreking van de regels en afspraken
 • de zin van de regels en afspraken duidelijk maken
Scroll naar boven